Tävlingsbestämmelser

Klubbens tävlingsbestämmelser revideras årligen av Tävlingskommittén. Senast reviderat 2020-03-14

Tävlingsbestämmelser 2020

Klubbens tävlingsbestämmelser revideras årligen av Tävlingskommittén samt Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i Ystad GK:s tävlingsbestämmelser under pågående år.

För alla tävlingar gäller "Regler för Golf-spel 2019-, SGF:s Spel- och tävlingshandbok 2019". SGF:s Tävlingsbestämmelser, Lokala regler och tävlingsbestämmelser för Ystad GK samt för viss tävling uppsatta regler. Lokala regler samt tillfälliga lokala regler finns anslagna på gaveln till kanslibyggnaden.

Före tävling:

Klubbtävlingar senast kl. 12:00 två dagar före speldag i övrigt enligt tävlingens regler.

Anmälningsavgift:
Startavgiften skall erläggas av alla som vid anmälningstidens utgång finns på anmälningslistan. Utebliven tävlande skall erlägga anmälningsavgiften innan start i ny tävling tillåts. Saknas godtagbart skäl för uteblivande kan spelaren helt avstängas från tävlande.

Startlistan:
Anslås senast klockan 14:00 dagen före speldag (vid klubbtävlingar 2 dagar före speldag) på hemsidan och www.golf.se (min golf).

Spelarantal:
För godkänd tävling/tävlingsklass fordras att 7 spelare eller 3 lag startar. Vid tävling med begränsat antal spelare sker urval efter anmälningsordning.

Återbud:
Återbud ska lämnas till kansli eller tävlingsledning. Den som uteblir utan anmälan eller bryter tävling utan giltigt skäl riskerar avstängning från tävlingsspel i 14 dagar.
I lag- och partävling får reserver sättas in under förutsättning att det inte medför ändring i Tävlingsklass (obs regeln i ”Handicapronder för deltagande i klubbens tävlingar”).

Scorekort:
Scorekort skall avhämtas senast 15min före start.

Under tävlingen:
Speltempo. Långsamt spel kan medföra pliktslag, se regelboken 6:7. Du har skyldighet att släppa igenom bakomvarande boll, om din boll inte håller sin plats på banan, d.v.s. är mer än 10 minuter efter framförvarande boll eller hålet framför är tomt.

Mobiltelefon eller annan utrustning som personsökare el dyl som kan avge ljudsignaler bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock vara påslagen vid jourtjänstgöring, användas för nödsamtal/situationer samt samtal till tävlingsledning och domare. Se i övrigt lokala regler m.m.

Efter avslutat spel:
Scorekortet inlämnas snarast efter avslutad tävling/rond kontrollerat och påskrivet av spelare och markör. Sedan spelaren lämnat scoring area (markerat med röda markeringar) får inga ändringar göras.

Anmälningsavgifter:
Normalt är startavgiften 120 kr per person. Efteranmälan kan godtas efter gjord lottning om plats finns.

Tävlingsgreenfee:
För samtliga tävlingar som klubben arrangerar är 300:-

Prisutdelning:
Prisutdelning skall om möjligt ske i direkt anslutning till tävlingen och pristagare skall själv hämta sitt pris om inte annat anges, annars återgår priset till TK.

Ystad i februari 2020

Tävlingskommittén

---------------------------------------------------------------

Några ord om Golfvett som bland annat är

att iaktta SÄKERHET så att inte andra människor skadas av klubba eller boll.

att visa HÄNSYN till övriga spelare.

att medverka till god BANVÅRD.

Släppa igenom

1. När man spelar långsammare än de som spelar framför eller bakom.

2. Om man har fått ett helt hål tomt framför sig och de bakomvarande får vänta.

3. När man inte omedelbart (inom en halv minut) hittat den boll man söker.

4. Vid tävling kan du tilldelas pliktslag om du fördröjer spelet (Regel 6:7).

Kom i tid till start

Hänsyn visar man redan före start genom att infinna sig i god tid vid första tee. Anmälan sker

i receptionen 20 minuter före bokad starttid. Om du inte kan utnyttja din starttid bör du

meddela receptionen så fort som möjligt.

Avslutning

Golfvett är en fråga om gott omdöme, och vilja att sprida trivsel, "samspel" med mot- och

medspelare. Självklara enkla regler, men den mänskliga faktorn kommer ändå att förorsaka

överträdelser. Det går tyvärr inte att undvika. Därför har vi tre regler som hör ihop med detta.

1. Spelare med lägsta handicap i varje boll är ansvarig för att golfvett iakttas av alla i bollen.

2. Alla klubbledare och klubbvärdar är skyldiga att ingripa och korrigera om de upptäcker

eller blir uppmärksammade på brott mot golfvett.

3. Glömmer du dig någon gång och begår ett misstag som påtalas, så ta det på rätt sätt. Bli

inte arg och börja bråka utan tänk på detta nästa gång du spelar. Tänk på att den som

ingriper bara gör sin plikt.