Uppdraget

Enligt EGA regler ska varje HCP kommitté genomföra en årlig HCP-revision på samtliga spelare i den egna klubben. Revisionen genomförs oftast under vintern efter en säsong och innan några ronder registreras på nya året. 

Om en spelare har lägre HCP vid årets slut än årets början ska ingen höjning genomföras.

På rapporten skall minst 8 HCP-ronder finnas med i beräkningsunderlaget.
Om spelaren har fler än 8 ronder registrerade för valt år ska alla ronder räknas med i underlaget.

•För spelare som inte har 8 HCP-ronder registrerade under valt år, kan maximalt 4 HCP-ronder räknas med från upp till 2 år tillbaka i tiden.

•Ronder från aktuellt år hämtas i datumordning (tidigast först) medan ronder från föregående år hämtas i omvänd datumordning (senaste först).

Ett exempel: Om man tar ut rapporten i januari 2013 hämtas först alla ronder från 2012 i datumordning.
Om det under 2012 inte finns 8 rundor hämtas fyller man på med de sista rundorna från 2011, dock
max 4 ronder från 2011.

•Alla poängresultaten visas i rapporten i den ordning de hämtats in enl ovan.

•Om spelaren inte har totalt 8 ronder de 2 senaste åren (varav minst 4 ronder från föregående år) anses spelaren ha för få ronder att analysera.

Spelare med för få ronder att analysera är också med i rapporten.
För dessa spelare kommer inga värden i kolumnerna MSS, EASS, PD och Förslag EH sänks/höjs med visas.

•I rapporten skiljer vi inte på tävlingsronder och sällskapsronder eller ronder spelade över 9 resp. 18 hål.

•Tävlingsronder som påverkats av CBA ska räknas om innan de tas med i beräkningsunderlaget.

Exempel: Spelare i HCP-grupp 1 har 35 poäng i en tävling där CBA var -2. Det ger spelaren en sänkning med ett steg och motsvarar 37p. Spelarens rond på 35p ska i detta exempel räknas om och anges som 37p i rapporten.