Protokoll 2023-09-13

Fört vid möte med Fastighetskommittén 2023-09-13.

Närvarande: Birgitta Sjöberg, Lars Åkesson, Svend Harild, Thomas Nilsson och Kurt Håkansson

1 Ekonomi
Kommittén disponerar under året 250 000 kr, av dessa har ca 90 000 använts. Den huvudsakliga orsaken till detta är att det funnits en Byggarbetsgrupp under några år.Denna har bidragit till att en massa objekt underhållits/reparerats eller nybyggts. Vilket i sin tur innebär att fastighetsunderhållet börjat komma ikapp till en lägre kostnad än om entreprenörer behövt anlitas. Icke utnyttjade pengar kan därför användas till den nödvändiga omläggningen av restaurangtaket.

2 Nya objekt
Sydsidan av maskinhallens loge kommer att målas. Mht att väggarna är ribbade kommer Svend att ansvara för att de sprutmålas.

Där nuvarande vägvisarpilar står kommer en större skylt, typ Sponsorskylten, att ställas upp. Samtidigt kommer en del av gräsytan att tas bort och marken hårdgöras för att underlätta körning med bussar och lastbilar.
Ansvarig Lars Å.

Fler bord och stolar kommer att införskaffas, samtidigt som dynboxen på innergården tas bort.

Översyn av och utbyte av munstycke i pannan sker innan Daniel slutar. Ansvarig Daniel.

Större delen av befintliga armaturer inkl pollarna längs infarten är utbytta till LED, genom Thomas T:s försorg.

Översyn av ”Nisse Bengtssons” bro har skett.

Arbete med Fettavskiljare till restaurangen pågår, Lars och Svend.

Ystad 2023-09-15
Kurt Håkansson
Fastighetskommittén